Perspectief beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI status zoals verstrekt door de Belastingdienst. Dit houdt in dat Perspectief is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling dat geen winstoogmerk kent. Daarmee kent het ook enkele fiscale voordelen, waaronder de aftrekbaarheid van zowel periodieke- als eenmalige giften. Per 1 januari 2016 gelden er voor kerkgenootschappen een aantal voorwaarden met betrekking tot publicatie op de website. Via deze pagina willen wij u hiervan op de hoogte stellen.   Algemene gegevens Statutaire naam en zetel: Volle Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort (ook bekend als: Perspectief Volle Evangelie Gemeente Amersfoort) RSIN: 812754815 Postadres:  Baak van Camperduin 26, 3826 GH Amersfoort Website: http://www.perspectief-veg.nl/ Facebook: www.facebook.com/vegperspectief Bankrelaties: NL23 INGB 0000 0473 30 of NL32 SNSB 0958 9130 64 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort Bestuur Het bestuur van de Volle Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij ontvangen geen vergoeding voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van hun functie. Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van deze functie mits het declaratieprotocol gevolgd wordt. Verder kent Volle Evangelie Gemeente Perspectief geen werknemers, daar alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd door vrijwilligers (leden van de gemeente). Beleidsplan Volle Evangelie Gemeente Perspectief kent een meerjarenbeleidsplan welke inzicht geeft in de wijze waarop getracht wordt de doelstellingen te bereiken. Het beleidsplan vindt u hier  “Beleidsplan 2015 – 2016” Doelstelling, verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording Volle Evangelie Gemeente Perspectief heeft een (financieel) verslag opgesteld over boekjaar 2015 (inclusief de vergelijkende cijfers over boekjaar 2014). Daarnaast geeft dit verslag inzicht in de doelstelling en is beschreven welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd om deze doelstelling te bereiken. Het (financiële-) verslag vindt u hier  “Financieel verslag”