Perspectief in 2016

In 2016 zijn er veel activiteiten geweest die gericht zijn op een verandering van leiderschap en aanmoediging tot inzet van een ieder ontvangen talenten. Hiertoe is een brugteam aangesteld die plannen uitwerken en voorleggen aan het oudstenteam. Dit zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt. Op zondag is er in de prediking en aanbidding het thema  ‘de brief aan de Romeinen’ uitgewerkt die ook  in de kringen is behandeld. Tijdens gemeenteavonden is verder ingezoomd op het beleid van de gemeente, de gaven ontwikkeling en de speerpunten. Er zijn inspiratieavonden ingeregeld waarin elk gemeentelid gelegenheid heeft gekregen haar inbreng te geven, op- of aanmerkingen of ideeën. Er is een doopdienst geweest. Voor de ouderen is een speciale dag georganiseerd Voor en door de jeugd zijn diverse activiteiten gehouden die groei en ontwikkeling tot doel hadden Om de onderlinge samenhang te versterken worden diner contacten georganiseerd   Activiteiten die naar buitengericht zijn en merkbaar voor de wijk of omgeving:
  • Er is in samenwerking met andere gemeenten een Alpha kring gehouden.
  • Er zijn evangelisatieacties gevoerd waarbij met mensen gesproken is of uitnodigingen zijn gedaan.
  • Met kerst is een Sing in gehouden door drie gezamenlijke kerken in Vathorst.
  • In december is een magazine Kerst in Vathorst gemaakt en huis aan huis verspreid in Vathorst en door gemeenteleden aan vrienden en kennissen uitgedeeld
  • Periodiek wordt een kindermiddag gehouden waarbij gemiddeld 17 kinderen, meestal van buiten Perspectief deze middagen bezoeken
  • Met de kinderen is een bezoek gebracht aan de oudere en vaak alleenstaande bewoners van het Pieter en Blokland gasthuis
  • Steun is verleend aan gemeenten in Zuid Italië en Ghana.
  • Christelijk goede doelen organisaties als Opendoors, Compassion, Medair en Tear krijgen incidenteel en naar behoefte financiële steun.
  • Verder zijn incidentele activiteiten gericht op het helpen van mensen met een hulpvraag via diaconie of bijvoorbeeld Stichting Present